Svarīga informācija.

GYM LACPLESIS biedra līgums

DALĪBA
1. Šis biedra līgums (turpmāk tekstā saukts – Līgums) atbilstoši tā noteikumiem ļauj tikai Līgumā norādītajai personai apmeklēt Līgumā norādīto sporta klubu un izmantot konkrētā abonementa (turpmāk tekstā saukts – Abonements) veidā ietilpstošos citus Kluba pakalpojumus. Līgums ir beztermiņa un ir spēkā no tā parakstīšanas brīža līdz brīdim, kad Līgums tiek izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā.
2. Pēc Līguma noslēgšanas Klubs izsniedz Līgumā norādītajai personai biedra karti (turpmāk tekstā saukta – Karte). Izsniegto Karti drīkst lietot tikai tā persona, kuras dati ir norādīti uz Kartes. Kartes nodošana trešajai personai ir aizliegta. Šī aizlieguma pārkāpšanas gadījumā, Kluba kartes darbība tiek anulēta.
3. Gadījumā, ja Biedrs Līguma noslēgšanas brīdī nav sasniedzis 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu, izņemot, ja Biedrs saskaņā ar likumu izsludināts par pilngadīgu vai stājies laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, Līgumu Biedra vārdā ir tiesīgs noslēgt tikai Biedra tiesiskais aizgādnis, kas ir pilnībā atbildīgs par Biedra no Līguma izrietošo saistību pilnīgu izpildi.

MAKSAS
4. Biedrs veic pilnu abonementa samaksu līdz esošā mēneša 5. (piektajam) datumam , ar noteikumu, ka tā ir pirmā apmeklējuma reize mēnesī. Maksājums par abonementu tekošajam mēnesim ir jāsamaksā ne vēlāk kā mēneša otrajā apmeklējuma reizē.
4.1. Norēķinu periods ir viens kalendārais mēnesis, kas tiek uzskatīts par pilnu mēnesi. Jebkurš brīvā abonementa maksājums jāveic par pilnu kalendāro mēnesi no mēneša pirmā līdz pēdējam datumam. 
4.2. Ja biedrs iestājas klubā pēc 5. datuma, tad tiek piemērota daļējā maksa. No 9.dat. - 14.dat (75%) apmērā no pilnās maksas, 15. - 21.dat (50%),  22 - 31.dat (30% no pilnās maksas), vai arī vienreizējo apmeklējumu maksa.
4.3. Ja maksājums par tekošo mēnesi nav veikts, tad administrācija var atteikt ieeju klubā, vai prasīt vienreizējā treniņa samaksu. 
5. Klubs nepiemēro atsevišķu reģistrācijas maksu. Biedrs maksā tikai par izvēlēto abonementa veidu. 
5.1. Visi Biedra maksājumi veicami atbilstoši spēkā esošajam Kluba pakalpojumu cenrādim.
6. Ja Biedrs kavē no Līguma izrietošos maksājumus, Klubam ir tiesības piemērot Biedram nokavējuma procentus 10% apmērā no neatmaksātās pakalpojumu summas..
7. Spēkā esošs Abonements atbilstoši Līgumam Biedram dod tiesības, bet neuzliek pienākumu izmantot Kluba pakalpojumus laika periodā, uz kuru Abonements ir iegādāts. Abonēšanas maksu atbilstoši Līguma noteikumiem Biedrs maksā Klubam neatkarīgi no tā, cik reizes mēnesī klubs ir ticis apmeklēts. 


LĪGUMA IZBEIGŠANA
8. Parakstot līgumu Biedrs apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt Kluba vispārējiem noteikumiem, kā arī drošības un higiēnas noteikumiem. Šis Līgums no abām pusēm var tikt izbeigts atbilstoši Līguma noteikumiem.
9. Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to  informējot otru Pusi, un šādā gadījumā Līgums spēku zaudē pēc Abonementa darbības termiņa beigām atbilstoši Līguma 4.punkta noteikumiem. Līguma izbeigšanas gadījumā Biedram ir pienākums veikt abonementu apmaksu par mēnesi, kad klubs ir ticis apmeklēts.
9.1. Līgums no Kluba puses var tikt izbeigts, ja biedrs pārkāpj vai neievēro Līguma noteikumus.

GROZĪJUMI BIEDRA LĪGUMĀ
10 Gadījumos, kas nav noteikti šajā Līgumā, Līgums var tikt grozīts tikai pusēm – Klubam un Biedram, abpusēji rakstveidā vienojoties. Visas izmaiņas Līgumā stājas spēkā grozījumos norādītajā datumā, bet ne vēlāk kā nākamā mēneša 1. (pirmajā) datumā pēc šādu izmaiņu abpusējas parakstīšanas. Visi Līguma grozījumi pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Biedram ir tiesības mainīt Abonementa veidu un tajā ietilpstošos pakalpojumus, samaksājot pakalpojumu maiņas maksu, kas minēta Kluba cenrādī.
ATBILDĪBA
11. Katra Līguma puse ir atbildīga par visiem zaudējumiem, ko tā nodarījusi otrai Līguma pusei.


CITI NOTEIKUMI
12. Līgums nodrošina iespēju Biedram saņemt dažādus papildpakalpojumus, kuriem var būt noteikta atsevišķa maksa. Klubam ir tiesības piedāvāt un Biedra piekrišanas gadījumā (tai skaitā elektroniskā veidā vai zvanot uz Kluba klientu apkalpošanas telefonu) sniegt citus maksas pakalpojumus atbilstoši Līgumam un Kluba pakalpojumu cenrādim, kas pieejams Klubā un Kluba interneta mājaslapā www.gymlacplesis.lv
13. Saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem, saņemtos fizisko personu datus Klubs apstrādā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ar mērķi izpildīt savstarpējās no Līguma izrietošā saistības. Personas datu apstrādes pārzinis ir Klubs. Personas dati netiek nodoti vai izpausti trešajām personām. 
14. Gadījumā, ja Biedrs Līgumā minētos Biedra pienākumus un saistības nepilda vai ir būtiski pārkāpis, tajā skaitā, ja Biedrs nav izpildījis savas maksājumu saistības pret Klubu līdz esošā mēneša 5. (piektajam) datumam, vai citam Līgumā speciāli noteiktam datumam, Klubam ir tiesības izbeigt Līgumu.
15. Gadījumā, ja tiek konstatēta kāda Līguma noteikuma neatbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai arī spēkā neesamība, tā neietekmē pārējā Līguma noteikumu spēkā esamību.
16. Biedram, apmeklējot Kluba telpas, ir saistoši Kluba Vispārīgie noteikumi, Kluba Iekšējās kārtības, drošības un higiēnas noteikumi, pakalpojumu apmaksas noteikumi un pakalpojumu cenrādis. Minētie dokumenti Biedram ir pieejami Kluba interneta mājaslapā www.gymlacplesis.lv, kā arī Kluba telpās. Biedrs ir atbildīgs par minēto noteikumu ievērošanu, ja Biedrs atrodas Kluba telpās.
17. Klubam pamatota iemesla gadījumā ir tiesības veikt grozījumus Līgumā vai tā pielikumos, izmaiņas publicējot Kluba interneta mājaslapā www.gymlacplesis.lv un Klubā, kā arī, nosūtot uz Biedra elektroniskā pasta adresi, ja Biedrs Klubu informējis par savu elektroniskā pasta adresi, uz kuru piekrīt saņemt šāda veida Kluba paziņojumus (gadījumā, ja Kluba rīcībā nav Biedra elektroniskā pasta adrese, tad Klubs nodrošina individuālu Biedra informēšanu par izmaiņām. Biedram ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Biedrs saņēmis Kluba paziņojumu par Līguma nosacījumu grozījumiem, bet tiem nepiekrīt. Klubs informē Biedru par Līguma nosacījumu grozījumiem ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Līguma nosacījumu grozījumu spēkā stāšanās dienas. 
19. Līgums sastādīts divās valodās, no kurām viena ir latviešu valoda. Tekstam citā valodā ir informatīvs raksturs, kā arī strīdu gadījumā tiek piemērots teksts latviešu valodā.

Parakstot Līgumu, Jūs apliecināt norādīto datu patiesumu un aktualitāti, kā arī to, ka Līgums un tā pielikumi Jums ir zināmi, saprotami un saistoši.


 .